«Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» με κωδικό MIS 5067216
 Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει/αναρτά ψηφιακά στις αντίστοιχες θέσεις τα δικαιολογητικά του/της, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου.
 Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
 Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
 Συμπληρώστε τα στοιχεία για το εκπαιδευτικό σας επίπεδο και την εργασιακή σας κατάσταση, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησής σας.

1. Στοιχεία Ωφελουμένου

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τόπος Γέννησης  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
Αριθμός IBAN (χωρίς κενά)  :
 
 
Οικογενειακή Κατάσταση  :
 
Αριθμός τέκνων  :
 
Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου  :
 

2. Στοιχεία Διεύθυνσης

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφερειακή ενότητα  :
 

3. Ανεργία και εκπαίδευση

3.1 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας σε μήνες  :
Σημείωση: Στην περίπτωση που είστε άνεργος/η λιγότερο από 30 ημέρες, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τον αριθμό 0
μήνες
 
3.2 Επίπεδο Εκπαίδευσης :
(Σημείωση: Το απολυτήριο Δημοτικού σχολείου, λαμβάνεται υπόψη ως Υποχρεωτική Εκπαίδευση εφόσον έχει ληφθεί έως και το έτος 1980. Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας)
 

4. Ενδιαφέρον συμμετοχής του/της ωφελούμενου/ης για το πρόγραμμα κατάρτισης

1. Ποιο είναι το κυριότερο κίνητρο για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης;


 
2. Πώς θα κρίνατε το περιθώριο εκμάθησης καινούριων αντικειμένων ή της κατάρτισης σε νέες τεχνικές για την επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων;


 
3. Πόσο σχετικό είναι το αντικείμενο της κατάρτισης που επιλέξατε με τους επαγγελματικούς σας στόχους;


 
4. Πόσο θα δυσκολέψει την προσωπική σας ζωή η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης;


 
5. Έχετε ξανασυμμετάσχει επιτυχώς σε πρόγραμμα κατάρτισης;

 
6. Θεωρείτε τις 200 ώρες διάρκειας του προγράμματος υπερβολικές για έναν/μία άνεργο/η;

 
7. Υπάρχουν νέες γνώσεις που μπορεί να χρειάζεστε ώστε να είστε αποδοτικός/ή στο επάγγελμα που θέλετε να ασκήσετε;

 
8. Υπάρχουν οικογενειακές ή άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να σας εμποδίσουν από την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης;


 
9. Κάθε πότε πιστεύετε, ότι πρέπει ένας/ μία άνεργος/η να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης;


 
10. Πόσο χρήσιμες πιστεύετε ότι είναι οι γενικές επαγγελματικές γνώσεις (soft skills);


 

5. Αποδοχή όρων

  1. Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), και ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει τηλεφωνικώς ή με email σε ότι αφορά στο παραπάνω πρόγραμμα ή αντίστοιχες εκδηλώσεις και άλλα προγράμματα.
  2. Ενημερώθηκα για την Ύπαρξη Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), την οποία διάβασα και κατανόησα.
  3. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων. Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Ενημερώθηκα ότι τα προσωπικά μου στοιχεία που καταγράφονται στο παρόν έντυπο θα τηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) και τον ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν το πρόγραμμα (πχ τήρηση στατιστικών στοιχείων των σεμιναρίων κ.λπ.).
Η ανωτέρω αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.  
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να για να καταχωρήσετε την αίτηση και να πάρετε ΚΑΥΑΣ ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και κλικ στο [Ενημέρωση] για να μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχου ΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές
Footer Image